<<<

Lokalna studija lokacije Kolašin / Breza III .................................. Crna Gora, 2008

Lokacija Breza III se nalazi u Kolašinu, oko 1km severno od mosta na reci Tari.
Oslanja se sa severozapadne strane na obalu reke, dok je sa ostalih strana okružena privatnim parcelama. Sama lokacija je neizgrađena, dok se u neposrednom okruženju mogu uočiti stambeni i turističi objekti različitih kapaciteta.

Konfiguracija terena je relativno pogodna za gradnju, budući da najveći deo lokacije čine dva platoa uzdignuta od korita Tare za 4, odnosno 9 metara.

U tom smislu se teren lokacije karakteriše kao povoljan za građenje, uzimajući u obzir mogućnosti plavljenja šireg područja maksimalnim vodostajem, ali i same tehničke mogućnosti za organizaciju planiranih sadržaja na lokaciji.

Kolski ristup lokaciji planira se sa severozapadne strane, iz pravca reke Tare, gde se očekuje priključenje na novoplaniranu gradsku saobraćajnicu koja će tangirati lokaciju u pravcu severoistok-jugozapad. Ostali pristupi lokaciji u ovoj fazi projekta nisu mogući.

U skladu sa programskim zadatkom investitora na lokaciji je planirano formiranje novog stambeno-turističkog kompleksa koji se sastoji od niza pojedinačnih objekata različite strukture i namene. U tom smislu su planirane sledeće namene: stambene vile (jednoporodični objekti spratnosti P+1+Pk), višeporodični stambeni objekti (P+2+Pk) i kompleks hotela (P+2+Pk)
Površinu predmetne lokacije čine tri katastarske parcele, koje su predlogom ovog projekta parcelisane na 15 novih urbanističkih parcela na kojjim je izvršena distribucija planiranih namena. Ujedno je izvršena podela na tri funkcionalne celine koje jasno razdvajaju planirane sadržaje.

Definisane su zone građenja koje obuhvataju potencijalne površine na urbanističkim parcelama unutar kojih je moguća buduća izgradnja. Ovi parametri zajedno sa definisanim urbanističkim pokazateljima predstavljaju dalji osnov za sprovođenje plana i izgradnju lokaliteta. Prilikom definisanja građevinskih linija uzimani su obzir veličine urb. Parcela, međusobna udaljenja i spratnost objekata, kao i planirana namena, kako bi se omogućilo neometano korišćenje svih sadržaja na lokaciji.

 

<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ <<< nazad

arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a arhitektura urbanizam n4a